Phòng - Ban

Phòng Hành chính Quản trị

1.     Lãnh đạo phòng:

 Trưởng phòng:              Thạc sĩ Nguyễn Phú Cường

 Phó trưởng phòng:       KS. Nguyễn Văn Tin

                                      CN. Vũ Bá Uyên

2.     Nhân lực:

70 CBVC, trong đó: 05 thạc sĩ; 13 Đại học; 07 Cao đẳng còn lại là sơ học.

3.     Cơ cấu, tổ chức

      Phòng HCQT được hình thành các tổ:

+ Khối Hành chính văn phòng:        19 người

+ Tổ Quản trị:                                  14 người

+ Tổ Ô tô:                                        10 người

+ Tổ Bảo vệ:                                    27 người

4.     Sơ lược lịch sử phát triển:

Phòng Hành chính quản trị được thành lập từ năm 1960, đảm nhiệm công tác Hậu cần của Bệnh viện.

Trải qua các thời kỳ, gồm các vị lãnh đạo phòng như sau:

- Tăng Xuân Mai:                                Trưởng phòng (1966 - 1967)

- Nguyễn Thế Mỹ:                               Trưởng phòng (1968 – 1970)

- Lại Thế Hiệu:                                    Trưởng phòng (1971 – 1980)

- Nguyễn Thế Mỹ:                               Trưởng phòng (1981 – 1986)

- Đào Duy Toàn:                                 Trưởng phòng (1988 – 2007)

- Đoàn Hồng Hải:                               Trưởng phòng ( 2009 - 2020)

- Nguyễn Phú Cường:                       Trưởng phòng ( 2021 - đến nay)

 

5.     Chức năng, nhiệm vụ :

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sữa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo đầy đủ nước sạch, cung ứng điện và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

6.     Những kết quả đạt được:

- Trong những năm qua, phòng HCQT đã thực hiện những công việc về xây dựng, sửa chữa, mua sắm và các công tác khác nhằm làm cơ sở để phục vụ chuyên môn, phục vụ bệnh viện.

- Mặc dù tính chất công việc đa dạng, nhưng cùng với sự nỗ lực đóng góp của mỗi CBVC và sự đoàn kết nhất trí trong tập thể. Phòng HCQT đã hoàn thành tốt các khối lượng công việc và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Các hình thức khen thưởng đã được phong tặng:

+ Năm 2019, tâp thể lao động xuất sắc nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế VN (QĐ số 29 ngày 05/02/2020)

+ Năm 2020, tập thể lao động xuất sắc nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế VN (QĐ số 140QĐ-CĐYT ngày 25/5/2021)

+ Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2009, 2011-2013, 2016, 2017, 2019

+ Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng năm 2016.

- Tổ công đoàn phòng HCQT:

+ Có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2011.

+ Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2012, 2018.

+ Tổ công đoàn phòng HCQT đạt giải Ba - Hội thi cắm hoa nghệ thuật năm 2013, 2017/

+ Giải nhì cuộc thi sáng tạo slogan năm 2016.