Quyết định số 1193 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc bổ sung năm 2023