Thư mời chào giá số 764 ngày 26/05/2023

Để có cơ sở xây dựng dự toán, cấu hình tính năng kỹ thuật một số mặt hàng không lựa chọn được nhà cung cấp